CPICPI Retail Portfolio

Společnost CPI Retail Portfolio I, a.s. je součástí investiční a developerské skupiny CPI, která se zabývá dlouhodobými investicemi do realit, developmentem a správou nemovitostí. Spo­lečnosti skupiny CPI Retail Portfolio vlastní a spravují šestnáct malo­obchodních center, jejichž celková obchodní plocha dosahuje téměř 54.800 m2.

Dluhopis CPI Retail Portfolio I 5,00/2019


Tato webová stránka je věnována dluhopisům vydaným společností CPI Retail Portoflio I, a.s. (dále jako „Emitent“) v objemu do 1.125.000.000 Kč, s pevným úrokovým výnosem 5,00 % p.a. a splatností v roce 2019.

Emise Dluhopisů byla schválena rozhodnutím představenstva Emitenta ze dne 23.12.2013. Dlu­hopisům byl Centrálním depozitářem přidělen identifikační kód ISIN CZ0003511164. Název Dluhopisu je „Dluhopis CPI Retail Portfolio I 5,00/2019“.

Dluhopisy mají podobu zaknihovaného cenného papíru a formu na doručitele. Každý Dluhopis má jmenovitou hodnotu 10.000 (slovy: deset tisíc) Kč. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise je 1.125.000.000 (slovy: jedna miliarda a jedno sto dvacet pět milionů) Kč. Počet Dluhopisů je 112.500 (slovy: jedno sto dvanáct tisíc pět set) kusů.

Vedoucím manažerem emise je Československá obchodní banka, a. s.

NOVÉ: